Węzeł sanitarny jest najmocniejszą stroną oferty.Prysznic powinien miło zaskoczyć
AgroHOSTEL Hajduczek
Hosted by Darek
Darek is the host.
14 guests
1 bedroom
7 beds
2 baths
14 guests
1 bedroom
7 beds
2 baths
You won’t be charged yet
Dormitory room sleeps 14 people comfortably on bunk beds. The sanitary bond is the strong side of this offer.
translated by Google

Sala wieloosobowa w której spokojnie wyśpi się 14 osób na piętrowych łóżkach. Węzeł sanitarny jest mocną strona tej oferty.

The space

7 storey very comfortable beds. If you are looking for cheap accommodation in cozy conditions - we are looking forward to you.
translated by Google

7 piętrowych bardzo wygodnych łóżek.
Jeśli szukasz taniego noclegu w przytulnych warunkach - czekamy właśnie na Ciebie.

Guest access

Access to summer kitchen
translated by Google

Dostęp do letniej kuchni

Interaction with guests

I am mostly on site and willing to help my guests.
translated by Google

Przeważnie jestem na miejscu i chętnie służę pomocą moim gościom.

Other things to note

We leave the muddy shoes in the lockers in the lobby.
translated by Google

Zabłocone buty zostawiamy w szafkach w holu.


Amenities
Free parking on premise
Pets Allowed
Wireless Internet
Family/Kid Friendly

Prices
Extra people £7 / night after the first guest
Weekly Discount: 11%
Weekend Price £9 / night
Always communicate through Airbnb
To protect your payment, never transfer money or communicate outside of the Airbnb website or app.
Learn more

Sleeping arrangements
Bedroom 1
5 bunk beds
Common spaces
2 bunk beds

House Rules
No smoking
Check in time is 2PM - 10PM
Check out by 11AM

Regulamin obiektu agroturystycznego GeoTurystyka "Hajduczek" w Górznie przy ulicy Świerczewskiego 1.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie agroturystycznym. Wpłata zadatku oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. Znajomość i przestrzeganie regulaminu ułatwi nam współpracę, pozwoli uniknąć nieporozumień i niekomfortowych sytuacji oraz zapewni bezpieczeństwo naszych gości.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie agroturystycznym Hajduczek w Górznie zwanym dalej "Obiektem", którego właścicielem jest Aleksandra i Zbigniew Pudełko tel. (PHONE NUMBER HIDDEN), (EMAIL HIDDEN)
2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu w formie pisemnej lub poprzez wpłatę zadatku na nasze konto, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem zwanym dalej "Regulaminem" oraz akceptuje jego postanowienia.
3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin jest publikowany na pod adresem (URL HIDDEN) natomiast aktualnie obowiązujący cennik obiektu na (URL HIDDEN)

II. Warunki pobytu
1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
2. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.30 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
8. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela (Aleksandra Pudełko, tel. (PHONE NUMBER HIDDEN), (EMAIL HIDDEN) niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00.
11. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu.
12. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
13. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny lub zadatku.
16. Za pobyt zwierząt domowych pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem bądź indywidualnie ustalona z właścicielem obiektu.
17. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.
18. W przypadku pozostawienia w obiekcie osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym listownym zawiadomieniu. W przypadku kiedy obiekt nie uzyska wymaganej zgody gościa, przedmioty zostaną w obiekcie na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży gościa obiektu.
19. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu, z którego korzystają inne osoby, w szczególności zakazane jest spożywanie alkoholu w ilości prowadzącej do stanu upojenia alkoholowego. Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt osób zakwaterowanych w obiekcie;
b) utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także w otoczeniu obiektu;
c) dbałości o sprzęt i powierzone mienie;
d) użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem (do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci);
e) wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

III. Prawa i obowiązki obiektu
1. Prowadzący obiekt agroturystyczny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie.
2. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu, który należy do gościa obiektu, a który nie został pozostawiony na terenie należącym do obiektu.
5. Obiekt może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom.
6. Obiekt może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
a) podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu;
b) pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek;
c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i właściciela obiektu.

IV. W obiekcie zabrania się:
1. palenia tytoniu w pomieszczeniach obiektu;
2. zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu;
3. przyjmowania innych gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu;
4. z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu. 

V. Rezerwacja i opłaty
1. Przed przybyciem gości do obiektu należy dokonać rezerwacji terminu pobytu gości w obiekcie.
2. Zalecaną formą rezerwacji jest dokonanie rezerwacji poprzez formularz na stronie (URL HIDDEN)
3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu.
4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.
5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 20% kosztów rezerwowanych noclegów określonych w cenniku obiektu w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia/ustalenia rezerwacji.
6. Wpłaty należy dokonać na konto (PHONE NUMBER HIDDEN)nk Pekao SA, SWIFT (BIC): BPKOPLPW, właściciel konta: Aleksandra i Zbigniew Pudełko. W tytule wpłaty prosimy wpisać: Hajduczek, zadatek za nocleg w dniach ... dla ... osób.
7. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczeniach, co oznacza że właściciel obiektu zwróci zadatek jako zaliczkę.
8. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie zadatek przepada. Jeżeli obiekt nie jest w stanie zagwarantować pobytu turyście jest zobowiązany zwrócić zadatek w dwukrotnej wysokości.
9. W dniu przyjazdu do obiektu gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt właścicielom lub osobie przez nich upoważnionej.
10. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
11. Aby potwierdzić tożsamość gościa jest on zobowiązany w momencie przyjazdu okazać dokument tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie.
12. Przynajmniej na 24 godziny przed przyjazdem prosimy o orientacyjne podanie godziny przybycia gości na tel. (PHONE NUMBER HIDDEN) lub (PHONE NUMBER HIDDEN). 

VI. Spory i prawo właściwe
W przypadku rażących naruszeń regulaminu przez gościa właściciel ma prawo nakazania opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt, jeżeli taka będzie decyzja właściciela obiektu. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.

VII. Okres obowiązywania
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku. Aktualna wersja regulaminu jest publikowana na stronie (URL HIDDEN)


Cancellations

Safety features
Smoke detector
First aid kit
Fire extinguisher

Availability
1 night minimum stay

9 Reviews

Accuracy
Communication
Cleanliness
Location
Check In
Value
Viachaslau User Profile
September 2016
Everything went fine! Cheap and convenient place to stay.

Uladzimir User Profile
August 2016
I felt like at home. Darek and his family are very kind and responsive, they ready to help you with anything you need. Hostel was very clean and comfortable, garden is very beautiful. I recommend.

Slava User Profile
August 2016
All is good, nice hostel

Darius User Profile
August 2016
Hostel Hajduczek is a nice and welcoming place to stay. Darek, the host was very quick to respond despite our very late request to book and took a great care of us. And the breakfast prepared by Darek's mom – it was so great to have it in the morning with a nice chat at the table. One more thing to mention: Darek is a huge fan of Geocashing, so we were introduced to the game immediately and we enjoyed our very first geocashing practice right at the hostel's doorstep. Such an unexpected and fun experience! Hope to come back there sometime – it's a nice and cozy place to stay.

Remigiusz User Profile
October 2017
Polecam wszystkim miłośnikom przyrody

Marta User Profile
August 2017
Hajduczek to wyjątkowe miejsce – położone w przepięknej okolicy, otoczone licznymi atrakcjami oraz dowodzone przez wspaniałych, energicznych ludzi. Zaskakuje niezwykłą gościnnością, doskonałymi warunkami noclegowymi, pieknym ogrodem i atmosferą, która na długo pozostaje w pamięci. Polecam każdemu – zarówno tym poszukującym przygód i aktywności jak i odpoczynku od wielkiego miasta. Darek pozwolił mi urządzić przyjęcie-niespodziankę dla mojej siostry i dużej grupy przyjaciół w hajduczkowym ogrodzie. Przez cały czas mogłam liczyć na Jego wsparcie, zaangażowanie i otwartość – ani razu nie usłyszałam ‘Nie da się’! Spędziliśmy tutaj niezapomniany czas, a każdy z nas wrócił zauroczony i przekonany, że kiedyś ponownie zawita w Górznie. Warto wspierać to miejsce, gdyż jest prowadzone z pasją i sercem, których nie doświadczymy w typowych hotelach czy pensjonatach. Już sam pobyt tutaj jest przeżyciem – oby było coraz więcej takich miejsc, a Hajduczek niech rośnie w siłę i się nie zmienia! Dziękuję z całego serca i do zobacznia! :)

Jarosław User Profile
September 2016
Hajduczek jak zawsze super gościnny :) Gospodarz bardzo uprzejmy i z chęcią pomagał w każdej sprawie. Okolice górznieńskie są przepiękne, z pewnością będę tu wracać. Darek, dziękuję za miły pobyt! :)

Górzno, PolandJoined in February 2014
Darek User Profile

Stary osioł ;-)
Maniak geocachingu zaprasza w swoje bardzo skromne progi.
Na pogaduchy przy ognisku lub dobrej kawie zawsze otwarty.
Zapraszam.

Languages: English
Response rate: 100%
Response time: within an hour

The neighbourhood

Similar listings