Guidebook for

อัจฉรา
อัจฉรา
Joined in 2018
อัจฉรา

Guidebook for

Food Scene
มีทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
เล่าฝันประโคนชัย
302 2445
มีทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
ของฝากotop
ร้านกุ้งจ่อมแม่พะเยาว์
ของฝากotop
Arts & Culture
เป็นวัฒนธรรมยุคอาณาจักรเขมรนับพันๆปี ส่องพระอาทิตย์ตรงทุกประตูปีละ 4 ครั้ง
6
locals recommend
Phanom Rung Historical Park
6
locals recommend
เป็นวัฒนธรรมยุคอาณาจักรเขมรนับพันๆปี ส่องพระอาทิตย์ตรงทุกประตูปีละ 4 ครั้ง
Parks & Nature
สวนดอกไม้นานาชนิด สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี
Perfect getaway goodbye
สวนดอกไม้นานาชนิด สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี
Sightseeing
อยู่ใกล้เขาพนมรุ้ง และเป็นแหล่งทอผ้าไหม
6
locals recommend
Prasat Muang Tam
6
locals recommend
อยู่ใกล้เขาพนมรุ้ง และเป็นแหล่งทอผ้าไหม
Getting Around
ขนส่งห่างจากบ้าน 800 ม. ห่างจากขนส่งบุรีรัมย์ 40 กม
Buriram Bus Terminal
12719 Thani 2 Alley
ขนส่งห่างจากบ้าน 800 ม. ห่างจากขนส่งบุรีรัมย์ 40 กม