Skip to content
Place of Worship

Wat Phra That Nong Bua

1 local recommends

Tips from locals

Phongkorn
Phongkorn
December 23, 2015
วัดพระธาตุหนองบัว เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสักการะเมืองมาที่เมืองอุบลฯ เจดีย์พุทธคยาสีเหลืองทองตั้งเด่นตระหง่านอยู่ ภายในยิ่งสวยกว่า เหลืองทองอร่ามไปทั่วทั้งเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุ
Location
จ.อุบลราชธานี